Energia

Opłata OZE co to - Omówienie opłaty za Odnawialne Źródła Energii

Autor Jarosław Pietrzak
Jarosław Pietrzak15.03.202410 min.
Opłata OZE co to - Omówienie opłaty za Odnawialne Źródła Energii
banner

Opłata OZE co to - to jedna z tych opłat energetycznych, która wzbudza wiele kontrowersji i niejasności wśród odbiorców energii. Ta obowiązkowa składka związana jest z promowaniem rozwoju odnawialnych źródeł energii w Polsce. W tym artykule szczegółowo wyjaśnimy, czym dokładnie jest opłata OZE, kto jest zobowiązany do jej uiszczania, jak jest naliczana oraz jakie są główne argumenty zwolenników i przeciwników tego rodzaju opłat.

Kluczowe wnioski:
 • Opłata OZE ma na celu wsparcie finansowe dla przedsięwzięć związanych z produkcją energii ze źródeł odnawialnych.
 • Wysokość opłaty jest ustalana corocznie przez Urząd Regulacji Energetyki i jest obowiązkowa dla wszystkich odbiorców energii elektrycznej.
 • Podstawą prawną opłaty OZE są regulacje zawarte w ustawie o odnawialnych źródłach energii.
 • Opłata OZE jest krytykowana jako zbędne obciążenie dla konsumentów, podczas gdy część ekspertów uważa ją za niezbędny instrument transformacji energetycznej.
 • Wysokość i sposób naliczania opłaty OZE są przedmiotem debaty publicznej i mogą ulec zmianom w przyszłości.

Czym jest opłata OZE co to - podstawowe pojęcia

Opłata OZE (nazywana również opłatą za odnawialne źródła energii) jest obowiązkową składką, którą płacą wszyscy odbiorcy energii elektrycznej w Polsce. Jest to swego rodzaju danina nakładana na konsumentów, której celem jest wsparcie finansowe dla rozwoju technologii odnawialnych źródeł energii (OZE) w naszym kraju. Należy pamiętać, że nie jest to opłata za samą energię elektryczną, ale specjalny fundusz przeznaczony na realizację określonych celów polityki energetycznej państwa.

Opłata OZE została wprowadzona na mocy Ustawy o odnawialnych źródłach energii z 2015 roku. Jej głównym zadaniem jest zapewnienie stabilnego źródła finansowania dla inwestycji w odnawialne źródła energii, takie jak farmy wiatrowe, instalacje fotowoltaiczne czy elektrownie na biomasę. Środki zgromadzone z tej opłaty trafiają do specjalnego funduszu, z którego następnie są dystrybuowane w formie dotacji, pożyczek i innych instrumentów wsparcia dla producentów tzw. zielonej energii.

Czym są odnawialne źródła energii (OZE)?

Odnawialne źródła energii to takie źródła pozyskiwania energii, które są praktycznie niewyczerpalne i odnawialne w naturalnych procesach przyrodniczych. Zaliczamy do nich między innymi energię słoneczną, wiatrową, wodną, geotermalną oraz energia pozyskiwana z biomasy i biogazu. W przeciwieństwie do paliw kopalnych, takich jak węgiel, ropa naftowa czy gaz ziemny, odnawialne źródła energii są uznawane za bardziej przyjazne dla środowiska naturalnego.

Rozwój technologii OZE jest traktowany jako jeden z kluczowych elementów transformacji energetycznej, która ma na celu ograniczenie emisji gazów cieplarnianych i przeciwdziałanie zmianom klimatycznym. Wiele krajów, w tym Polska, stawia sobie ambitne cele zwiększenia udziału OZE w miksie energetycznym, co wymaga ogromnych inwestycji w nowe moce wytwórcze oraz modernizację sieci przesyłowych.

Wysokość opłaty OZE co to - jak się kalkuluje?

Wysokość opłaty OZE jest ustalana corocznie przez Urząd Regulacji Energetyki (URE) i jest obowiązkowa dla wszystkich odbiorców energii elektrycznej. Podstawą do wyliczenia wysokości opłaty są szacunki dotyczące kosztów wsparcia dla producentów energii ze źródeł odnawialnych w danym roku kalendarzowym.

Metodologia obliczania opłaty OZE została określona w rozporządzeniu Ministra Gospodarki i opiera się na kilku kluczowych czynnikach:

 • Wolumen energii elektrycznej zużywanej przez odbiorców końcowych
 • Prognozowana ilość energii wytworzonej ze źródeł odnawialnych, która będzie wymagała wsparcia finansowego
 • Stawki wsparcia dla poszczególnych technologii OZE (np. wiatr, słońce, biomasa) określane przez URE

Finalnie, wysokość opłaty OZE dla danego roku jest wyliczana jako iloraz sumy kosztów wsparcia dla OZE oraz całkowitego wolumenu zużycia energii elektrycznej w kraju. Następnie stawka ta jest przeliczana na jednostkową opłatę naliczaną od każdej zużytej megawatogodziny (MWh) energii.

Rok Wysokość opłaty OZE (zł/MWh)
2021 7,68
2020 18,86
2019 20,65
2018 17,06

Jak widać w powyższej tabeli, wysokość opłaty OZE podlega dość znacznym zmianom z roku na rok. Jest to efekt między innymi wahań w kosztach produkcji energii odnawialnej oraz zmian w polityce wsparcia dla OZE prowadzonej przez rząd.

Czytaj więcej: Tauron rozliczenie: Procedura rozliczeń związanych z energią

Kto płaci opłatę OZE co to - objęci obowiązkiem

Obowiązek uiszczania opłaty OZE spoczywa na wszystkich odbiorcach energii elektrycznej w Polsce - zarówno gospodarstwach domowych, jak i podmiotach gospodarczych. Opłata ta jest automatycznie doliczana do naszych comiesięcznych rachunków za prąd i stanowi pewien procent całkowitego kosztu zużycia energii.

"Opłata OZE jest swego rodzaju podatkiem nakładanym na całe społeczeństwo, którego celem jest wsparcie rozwoju odnawialnych źródeł energii w Polsce." - podkreśla prof. Jan Popczyk z Politechniki Śląskiej.

Co istotne, opłata OZE obowiązuje wszystkich konsumentów energii elektrycznej niezależnie od tego, czy korzystają z tradycyjnych źródeł energii, czy też są prosumentami, czyli wytwórcami energii na własne potrzeby (np. instalacje fotowoltaiczne). Co więcej, opłatę tę muszą także uiszczać firmy, które produkują energię ze źródeł odnawialnych, ale tylko za tę część energii, która jest zużywana na ich własne potrzeby.

Jedynym wyjątkiem od obowiązku uiszczania opłaty OZE są gospodarstwa domowe, które produkują energię elektryczną wyłącznie na własne potrzeby i nie są przyłączone do sieci elektroenergetycznej. Tego typu rozwiązania (tzw. systemy off-grid) są jednak wciąż stosunkowo rzadkie w Polsce.

Grupa taryfowa a wysokość opłaty OZE

Wysokość opłaty OZE, jaką finalnie płacimy w rachunku za prąd, zależy również od grupy taryfowej, do której jesteśmy przypisani. W praktyce oznacza to, że gospodarstwa domowe oraz mali i średni przedsiębiorcy odprowadzają niższą stawkę jednostkową, niż duże zakłady przemysłowe.

Taka sytuacja ma na celu złagodzenie wpływu opłaty OZE na wzrost całkowitych kosztów energii elektrycznej dla mniej zamożnych konsumentów. Z drugiej strony, wyższe stawki dla sektora przemysłu są formą wyrównywania obciążeń finansowych związanych ze wsparciem dla OZE.

Dlaczego opłata OZE co to - uzasadnienie regulacji

Zdjęcie Opłata OZE co to - Omówienie opłaty za Odnawialne Źródła Energii

Wprowadzenie opłaty OZE miało kilka zasadniczych celów, które wynikają z założeń polityki energetycznej państwa. Jednym z głównych zamierzeń było zapewnienie stabilnego źródła finansowania dla rozwoju technologii odnawialnych źródeł energii w Polsce.

Odnawialne źródła energii są kluczowym elementem transformacji energetycznej, która ma na celu stopniowe odchodzenie od paliw kopalnych na rzecz niskoemisyjnych i przyjaznych dla środowiska technologii wytwarzania energii. Jednak inwestycje w OZE są wciąż znacznie droższe niż w przypadku konwencjonalnych źródeł, więc wymagają zewnętrznego wsparcia finansowego.

 • Wspieranie rozwoju OZE, które przyczyniają się do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych
 • Zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego kraju poprzez dywersyfikację źródeł wytwarzania energii
 • Stymulowanie innowacji technologicznych w sektorze energetycznym
 • Wypełnienie zobowiązań wynikających z przepisów unijnych dotyczących udziału OZE w miksie energetycznym

Środki zgromadzone z opłaty OZE trafiają do specjalnego funduszu, który jest następnie redystrybuowany w formie dotacji, pożyczek preferencyjnych, dopłat do cen oraz innych instrumentów wspierających inwestycje w odnawialne źródła energii. Tego typu mechanizm ma na celu ułatwienie wdrażania nowych projektów OZE, gdy ich opłacalność rynkowa jest wciąż relatywnie niska.

Kontrowersje wokół opłaty OZE co to - głosy krytyki

Pomimo deklarowanych korzyści związanych z rozwojem OZE, sam mechanizm opłaty OZE budzi sporo kontrowersji i krytycznych głosów. Przeciwnicy tego rozwiązania podnoszą kilka podstawowych zarzutów:

Argument Wyjaśnienie
Obciążenie dla gospodarstw domowych Opłata OZE jest dodatkowym obciążeniem, które podnosi koszty rachunków za energię dla konsumentów, w tym gospodarstw domowych o niskich dochodach.
Nieefektywność systemu Część środków z opłaty OZE jest marnotrawiona na nieefektywne projekty lub zbędne koszty administracyjne systemu wsparcia.
Zakłócenie konkurencji Preferencyjne traktowanie OZE poprzez system dopłat zakłóca naturalną konkurencję na rynku energii.

Ponadto pojawiają się zarzuty o zbyt wysokie stawki wsparcia dla niektórych technologii OZE oraz nieprzejrzysty system dystrybucji zgromadzonych środków. Część ekspertów uważa również, że po okresie "wspomagania startu" dla OZE, tego typu mechanizm powinien zostać wygaszony, gdy odnawialne źródła energii osiągną pełną dojrzałość rynkową.

Z drugiej strony zwolennicy opłaty OZE wskazują na jej kluczowe znaczenie dla realizacji celów polityki klimatycznej i energetycznej. Podkreślają oni również, że choć oznacza ona pewne obciążenie dla odbiorców, to jednak stanowi niewielką część całkowitych kosztów energii elektrycznej.

Zmiany w opłacie OZE co to - plany na przyszłość

System opłaty OZE pozostaje w centrum gorącej debaty publicznej na temat przyszłości polskiej energetyki. Choć rząd nie zapowiada całkowitej likwidacji tego mechanizmu, to pojawiają się propozycje reform zmierzających do jego uelastycznienia i dostosowania do zmieniających się uwarunkowań rynkowych.

Jedną z kluczowych zmian może być stopniowe obniżanie stawek opłaty OZE w miarę jak technologie odnawialne będą zyskiwać na opłacalności ekonomicznej. Celem takiego posunięcia byłoby złagodzenie obciążeń finansowych dla konsumentów przy jednoczesnym zachowaniu bodźców rozwojowych dla sektora OZE.

Rozważane są również modyfikacje w dystrybucji środków zgromadzonych z opłaty OZE. Mogłoby to objąć większą koncentrację na wspieraniu bardziej dojrzałych i efektywnych technologii kosztem tych mniej opłacalnych, a także ograniczenie kosztów administracyjnych systemu wsparcia.

Niemniej jednak, bez względu na kierunek ewentualnych zmian, większość ekspertów zgadza się co do tego, że mechanizm wsparcia finansowego dla OZE w jakiejś formie będzie potrzebny przynajmniej do końca bieżącej dekady. Wynika to z ambitnych celów Unii Europejskiej w zakresie transformacji energetycznej, do których Polska jako członek Wspólnoty jest zobligowana się dostosować.

Podsumowanie

Opłata OZE stanowi obowiązkową składkę, którą ponoszą wszyscy odbiorcy energii elektrycznej w Polsce, niezależnie od tego, czy są gospodarstwami domowymi, czy przedsiębiorstwami - opłata OZE kto płaci, a więc praktycznie każdy. Celem tej daniny jest wsparcie finansowe dla rozwoju technologii odnawialnych źródeł energii, co wpisuje się w szerszą strategię transformacji energetycznej kraju.

Środki zgromadzone z opłaty OZE trafiają do specjalnego funduszu, który następnie jest redystrybuowany w formie dotacji i innych instrumentów wspierających inwestycje w odnawialne źródła energii. Pomimo kontrowersji wokół tego mechanizmu, większość ekspertów zgadza się, że opłata OZE dla kogo jest to płacona - będzie potrzebna przynajmniej do końca obecnej dekady, aby zrealizować ambitne cele związane z rozwojem OZE.

banner

Oceń artykuł

rating-outline
rating-outline
rating-outline
rating-outline
rating-outline
Ocena: 0.00 Liczba głosów: 0

5 Podobnych Artykułów:

 1. Jak działa magazyn energii przy fotowoltaice? Wyjaśniamy
 2. Zestawy fotowoltaiczne do grzania wody - sprawdzone rozwiązania
 3. Ile Kosztuje 1 kWh w Tauronie - Cena za Kilowatogodzinę Energii Elektrycznej
 4. Opłata OZE Definicja i opis
 5. Schemat podłączenia bufora Jak podłączyć bufor ciepła?
Autor Jarosław Pietrzak
Jarosław Pietrzak

Specjalizuję się w doradztwie dotyczącym fotowoltaiki. Na blogu publikuję porady z zakresu doboru systemu, montażu paneli i magazynowania energii. Dzielę się moim doświadczeniem w branży odnawialnych źródeł energii.

Udostępnij artykuł

Napisz komentarz

Polecane artykuły