Energia

Opłata OZE Definicja i opis

Autor Marcin Pilch
Marcin Pilch31.01.20247 min.
Opłata OZE Definicja i opis
banner

Opłata OZE to obowiązkowa opłata nałożona na odbiorców końcowych energii elektrycznej, której celem jest wspieranie produkcji energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii (OZE) w Polsce.

Kluczowe wnioski:
 • Opłata OZE stanowi dodatkowy koszt na rachunku za prąd dla każdego odbiorcy.
 • Środki z opłaty OZE trafiają do operatora systemu przesyłowego i są wykorzystywane do finansowania zielonej energii.
 • Wysokość opłaty OZE zależy od ilości zużytej energii elektrycznej.
 • Celem opłaty OZE jest zwiększenie udziału zielonej energii w polskim miksie energetycznym.
 • Opłata OZE może wpływać na wzrost cen energii elektrycznej dla odbiorców końcowych.

Czym jest opłata OZE?

Opłata OZE (Odnawialne Źródła Energii) to dodatkowa opłata nakładana na odbiorców energii elektrycznej w Polsce. Jej celem jest wspieranie i rozwój produkcji energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych takich jak wiatr, słońce, biomasa czy biogaz.

Opłatę OZE wprowadzono w Polsce w 2014 roku na mocy ustawy o odnawialnych źródłach energii. Jest ona obowiązkowa i musi być uiszczana przez wszystkich odbiorców energii elektrycznej w rachunkach za prąd.

Bazową jednostką rozliczeniową dla opłaty OZE jest 1 MWh energii elektrycznej pobranej z sieci dystrybucyjnej. Oznacza to, że im więcej prądu zużywa odbiorca, tym wyższą opłatę OZE musi ponieść.

Podstawa prawna

Podstawą prawną dla opłaty OZE jest ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii. Określa ona zasady funkcjonowania systemu wsparcia dla producentów zielonej energii elektrycznej w Polsce.

Dodatkowo, szczegółowe zasady kalkulacji i pobierania opłaty OZE określa Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 27 października 2016 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną.

Jak oblicza się opłatę OZE?

Wysokość opłaty OZE jest ustalana co roku w zł/MWh na podstawie danych przedstawionych przez operatora systemu przesyłowego (PSE). Pod uwagę brane są planowane koszty wynikające z obowiązku zakupu energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych w danym roku.

Następnie Prezes URE zatwierdza w drodze decyzji wysokość stawki opłaty OZE na rok kalendarzowy. W 2023 roku stawka opłaty OZE wynosi 385,92 zł za 1 MWh.

Aby obliczyć należną opłatę OZE dla konkretnego odbiorcy, należy pomnożyć jego roczne zużycie energii elektrycznej (w MWh) przez aktualną stawkę opłaty OZE (w zł/MWh).

Przykład obliczenia

Dla gospodarstwa domowego, które zużyło w 2023 roku 3000 kWh energii elektrycznej (czyli 3 MWh), opłata OZE wyniesie:

 • Zużycie energii: 3000 kWh = 3 MWh
 • Stawka opłaty OZE w 2023 r.: 385,92 zł/MWh
 • Opłata OZE: 3 MWh x 385,92 zł/MWh = 1157,76 zł

Taka kwota opłaty OZE zostanie doliczona do rachunku tego gospodarstwa za energię elektryczną.

Czytaj więcej: Cena 1kWh PGE Jaka jest cena 1kWh energii?

Kto płaci opłatę OZE?

Opłatę OZE płacą wszyscy odbiorcy końcowi energii elektrycznej w Polsce. Są to zarówno gospodarstwa domowe, jak i firmy czy instytucje pobierające prąd z sieci dystrybucyjnej.

Obowiązek ponoszenia opłaty wynika z ustawy o OZE i ma charakter powszechny. Obejmuje także tych odbiorców, którzy korzystają z energii elektrycznej na podstawie umów kompleksowych.

Wyjątkiem są odbiorcy energetyczni, którzy sami wytwarzają energię i zużywają ją na własne potrzeby. Opłaty OZE nie pobiera się od energii elektrycznej pobranej z mikroinstalacji OZE o mocy zainstalowanej poniżej 10 kW.

Doliczanie opłaty OZE do rachunku

Opłata OZE jest doliczana do miesięcznych lub rocznych rachunków za energię elektryczną wystawianych odbiorcom przez sprzedawcę prądu lub dystrybutora w imieniu sprzedawcy.

Wysokość naliczanej opłaty OZE zależy od ilości zużytej energii elektrycznej w danym okresie rozliczeniowym.

Jaki jest cel opłaty OZE?

Opłata OZE Definicja i opis

Podstawowym celem opłaty OZE jest pozyskanie środków na finansowanie wsparcia dla producentów zielonej energii elektrycznej. Dzięki temu mechanizmowi mogą oni sprzedawać wytworzoną energię ze źródeł odnawialnych po zagwarantowanych, korzystnych cenach.

Dodatkowo, opłata OZE ma stymulować rozwój sektora odnawialnych źródeł energii w Polsce i zwiększać udział zielonej energii w krajowym miksie energetycznym. Jest więc narzędziem realizacji unijnej polityki klimatyczno-energetycznej.

Pozyskane środki przeznaczane są także na pokrycie ujemnego salda rynku mocy, czyli różnicy między wartością kontraktów mocowych a przychodami ze sprzedaży energii elektrycznej na rynku mocy.

System wsparcia OZE

Opłata OZE stanowi główne źródło finansowania systemu wsparcia dla technologii OZE w Polsce. Odbiorcy energii współfinansują zieloną transformację polskiej energetyki.

Producenci zielonej energii mogą w ten sposób uzyskać gwarantowane ceny sprzedaży energii na podstawie systemu aukcyjnego oraz umów typu contracts for difference (CfD).

Gdzie trafiają pieniądze z opłaty OZE?

Wszyscy dystrybutorzy energii elektrycznej mają obowiązek przekazywania pobranych od odbiorców opłat OZE na specjalny rachunek opłaty OZE, prowadzony przez operatora systemu przesyłowego, czyli Polskie Sieci Elektroenergetyczne.

Następnie pieniądze te są wykorzystywane przez PSE do finansowania:

 • Wsparcia dla producentów energii elektrycznej z OZE
 • Różnicy cen wynikającej z rozliczenia ujemnego salda rynku mocy
 • Kosztów bilansowania systemu elektroenergetycznego
 • Kosztów działalności operatora rozliczeń energii odnawialnej
 • Kosztów obsługi rachunku opłaty OZE

PSE co roku przedstawia Prezesowi URE raport z wykonania planu finansowego rachunku opłaty OZE. musi wykazać, na jakie cele zostały przeznaczone środki pochodzące z opłat pobranych od odbiorców.

Opłata OZE a ceny energii elektrycznej

Wprowadzenie opłaty OZE spowodowało wzrost cen energii elektrycznej dla odbiorców końcowych. Stanowi ona dodatkowy koszt, który muszą ponieść w rachunkach za prąd.

Według różnych szacunków, opłata OZE odpowiada za około 7-15% całkowitej ceny energii elektrycznej płaconej przez gospodarstwa domowe.

Eksperci wskazują jednak, że nie jest to główny czynnik wpływający na wzrost cen prądu w ostatnich latach. Dużo większy wpływ mają m.in. rosnące ceny uprawnień do emisji CO2 oraz hurtowe ceny energii na rynku.

Rok Stawka opłaty OZE [zł/MWh] Cena energii dla gosp. domowych [zł/MWh]
2019 37,25 631,58
2022 341 1214

Jak wynika z danych, w latach 2019-2022 stawka opłaty OZE wzrosła o ponad 800%, podczas gdy cena energii dla gospodarstw domowych jedynie niecałe dwukrotnie. Wzrost opłaty OZE nie przełożył się więc proporcjonalnie na wzrost cen dla odbiorców.

Podsumowanie

Opłata OZE jest dodatkową opłatą nałożoną na wszystkich odbiorców energii elektrycznej w Polsce. Muszą ją uiszczać zarówno gospodarstwa domowe, jak i firmy, doliczaną do comiesięcznych rachunków za prąd.

Wysokość opłaty OZE zależy od ilości zużytej energii elektrycznej i aktualnej stawki opłaty, ustalanej przez regulatora rynku URE. W 2023 roku wynosi ona 385,92 zł za 1 MWh. Im więcej energii zużywa odbiorca, tym wyższą opłatę OZE ponosi.

Głównym celem opłaty OZE jest pozyskanie środków na finansowanie wsparcia dla producentów energii elektrycznej z odnawialnych źródeł, takich jak wiatr, słońce czy biomasa. Ma ona stymulować rozwój zielonej energetyki w Polsce.

Pieniądze z opłat OZE trafiają na konto operatora systemu przesyłowego PSE i są wydatkowane na różne cele związane z rozwojem OZE i bilansowaniem systemu elektroenergetycznego. Odbiorcy energii współfinansują w ten sposób zieloną transformację.

banner

Najczęstsze pytania

Opłata OZE to dodatkowa opłata doliczana do rachunków za prąd, służąca do finansowania rozwoju produkcji energii elektrycznej z odnawialnych źródeł takich jak wiatr, słońce czy biomasa. Muszą ją płacić wszyscy odbiorcy energii elektrycznej w Polsce.

Wysokość stawki opłaty OZE w złotych za 1 MWh jest ustalana co roku przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki na podstawie danych przedstawionych przez operatora przesyłowego - Polskie Sieci Elektroenergetyczne.

Opłata OZE jest naliczana od ilości zużytej energii elektrycznej. Im więcej energii zużyje odbiorca w ciągu roku, tym wyższą opłatę OZE musi zapłacić, stanowiącą iloczyn zużycia (w MWh) i stawki opłaty.

Wszyscy dystrybutorzy przekazują zebrane opłaty OZE do operatora systemu przesyłowego PSE. PSE wydatkuje te środki na wsparcie OZE, bilansowanie systemu i inne cele związane z rozwojem zielonej energetyki.

Tak, opłata OZE zwiększa koszty energii elektrycznej dla odbiorców końcowych. Stanowi dodatkowy koszt doliczany do rachunków za prąd. Szacuje się, że odpowiada za 7-15% łącznej ceny energii dla gosp. domowych.

Oceń artykuł

rating-outline
rating-outline
rating-outline
rating-outline
rating-outline
Ocena: 0.00 Liczba głosów: 0

5 Podobnych Artykułów:

 1. Zestawy fotowoltaiczne do grzania wody - sprawdzone rozwiązania
 2. Ile Kosztuje Wymiana Grzejnika - Koszty Związane z Wymianą Grzejników
 3. Wymiary paneli fotowoltaicznych Zestawienie
 4. Schemat podłączenia bufora Jak podłączyć bufor ciepła?
 5. Fotowoltaika 5 kW - Efektywność i Koszty Instalacji Fotowoltaicznej
Autor Marcin Pilch
Marcin Pilch

Nazywam się Marcin Pilch. Jestem doświadczonym instalatorem systemów fotowoltaicznych i autorem bloga Fotowoltaika.Expert. Na moim blogu dzielę się praktyczną wiedzą na temat projektowania, doboru i montażu instalacji fotowoltaicznych w domach jednorodzinnych.

Z zawodu jestem elektrykiem z wieloletnim doświadczeniem w branży odnawialnych źródeł energii. Po pracy zawodowej, moją pasją stało się doradztwo w zakresie fotowoltaiki. Stąd pomysł na założenie bloga, gdzie dzielę się fachową wiedzą w przystępny sposób.

Na moim blogu można znaleźć m.in. artykuły o tym jak dobrać moc instalacji fotowoltaicznej, jakiej jakości komponenty wybrać, jak przebiega montaż paneli. Omawiam krok po kroku cały proces - od projektu po uzyskanie pozwolenia i oddanie instalacji do użytku. Dzielę się też moim doświadczeniem w rozwiązywaniu problemów, z jakimi można się zetknąć podczas montażu.

Mój blog cieszy się dużą popularnością wśród osób zainteresowanych fotowoltaiką. Mam również aktywny profil na Facebooku, gdzie odpowiadam na pytania czytelników. Jestem uważany za eksperta w dziedzinie fotowoltaiki i cenionego autora porad dla domowych instalatorów paneli słonecznych.

Udostępnij post

Napisz komentarz

Polecane artykuły