Fotowoltaika

Farmy Fotowoltaiczne Dzierżawa - Warunki Dzierżawy Gruntów Pod Farmy Fotowoltaiczne

Autor Barbara Borkowska
Barbara Borkowska14.02.20247 min.
Farmy Fotowoltaiczne Dzierżawa - Warunki Dzierżawy Gruntów Pod Farmy Fotowoltaiczne
banner

Farmy fotowoltaiczne dzierżawa to coraz popularniejszy sposób na zagospodarowanie nieużytków i gruntów rolnych o niskiej przydatności. Właściciele takich terenów mogą zdecydować się na ich wydzierżawienie pod budowę farm fotowoltaicznych, zyskując stały przychód bez angażowania dodatkowych nakładów finansowych. Jakie są warunki dzierżawy i na co zwrócić uwagę przy zawieraniu umowy?

Kluczowe wnioski:
 • Umowa dzierżawy gruntów pod farmy fotowoltaiczne zwykle zawierana jest na okres od 20 do 30 lat.
 • Właściciel gruntu otrzymuje coroczny czynsz dzierżawny w ustalonej kwocie.
 • Dzierżawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń, budowę i eksploatację farmy fotowoltaicznej.
 • Po zakończeniu umowy farmę należy zdemontować, a grunt przywrócić do stanu pierwotnego.
 • Warto skonsultować umowę dzierżawy z prawnikiem, by zabezpieczyć swoje interesy.

Jakie są warunki dzierżawy gruntów pod farmy fotowoltaiczne?

Dzierżawa gruntów pod farmy fotowoltaiczne stała się w ostatnich latach popularnym sposobem na zagospodarowanie nieużytków i gruntów rolnych o niskiej przydatności. Właściciele takich terenów mogą wydzierżawić je pod budowę farm fotowoltaicznych, zyskując stały dochód bez angażowania dodatkowych nakładów finansowych.

Umowy dzierżawy zawierane są zwykle na okres od 20 do 30 lat. Dzierżawca płaci coroczny czynsz w ustalonej wysokości, najczęściej ok. 2-5 tys. zł rocznie za 1 ha. Oprócz opłaty czynszowej dzierżawca ponosi koszty podatków i ubezpieczeń związanych z gruntem.

Dzierżawca odpowiada za uzyskanie wszelkich pozwoleń związanych z budową i eksploatacją farmy, ponosząc koszty projektu, budowy, podłączenia do sieci i utrzymania obiektu. Po zakończeniu umowy zobowiązany jest do demontażu instalacji i uporządkowania terenu.

Kluczowe zapisy w umowie

Aby zabezpieczyć interesy obu stron, umowa dzierżawy powinna precyzyjnie określać m.in. dokładną lokalizację i powierzchnię dzierżawionego gruntu, wysokość i terminy płatności czynszu, okres wypowiedzenia, warunki prolongaty oraz obowiązki stron dotyczące likwidacji farmy i rekultywacji gruntu po zakończeniu umowy.

Jak działają farmy fotowoltaiczne i jakie przynoszą korzyści?

Farma fotowoltaiczna to instalacja składająca się z paneli słonecznych, falowników i trafostacji, która zamienia energię promieniowania słonecznego na energię elektryczną. Moduły fotowoltaiczne montowane są na specjalnych konstrukcjach wsporczych, najczęściej na gruncie. Wytworzony prąd trafia do sieci elektroenergetycznej.

Farmy PV pozwalają na produkcję czystej energii bez emisji zanieczyszczeń. Stanowią uzupełnienie dla tradycyjnych elektrowni, zmniejszając zapotrzebowanie na paliwa kopalne. Inwestycja w farmę to stabilny, długoterminowy przychód – dzierżawca płaci coroczny czynsz, a sprzedaż wyprodukowanej energii gwarantuje zwrot nakładów.

Z punktu widzenia rolnika farma PV to szansa na dodatkowy dochód z nieużytku, przy zachowaniu własności gruntu i bez większego zaangażowania. Jej budowa nie wpływa negatywnie na glebę, która nadal może być wykorzystywana rolniczo np. pod uprawę ziół i warzyw.

Produkcja zielonej energii

Typowa farma o mocy 1 MW potrafi wyprodukować rocznie ok. 1150 MWh energii elektrycznej, zaspokajając potrzeby nawet 350 gospodarstw domowych. Oznacza to realne oszczędności w zużyciu węgla rzędu 650 ton rocznie oraz znaczne ograniczenie emisji gazów cieplarnianych, pyłów i substancji smogotwórczych.

Czytaj więcej: Fotowoltaiczne farmy – pozyskuj tanio zieloną energię elektryczną

Jakie dokumenty są potrzebne do dzierżawy gruntu pod farmę fotowoltaiczną?

Aby sfinalizować umowę dzierżawy gruntu, konieczne jest przygotowanie kilku kluczowych dokumentów:

 • Aktualny odpis z księgi wieczystej – potwierdza własność nieruchomości oraz ewentualne obciążenia,
 • Wypis z rejestru gruntów – określa rodzaj użytków, klasy gleb i powierzchnię działki,
 • Zaświadczenie o przeznaczeniu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego – wskazuje dopuszczalne sposoby zagospodarowania terenu,
 • Mapa lub szkic działki – precyzuje jej kształt i położenie,
 • Pełnomocnictwo dla osoby reprezentującej właściciela.

Dzierżawca musi także przedstawić szereg dokumentów firmowych, m.in. aktualny wypis z KRS, NIP, REGON oraz bilans i rachunek zysków i strat.

Ile trwa umowa dzierżawy gruntu pod farmę fotowoltaiczną?

Farmy Fotowoltaiczne Dzierżawa - Warunki Dzierżawy Gruntów Pod Farmy Fotowoltaiczne

Standardowy okres, na jaki zawierane są umowy dzierżawy gruntów pod farmy fotowoltaiczne, wynosi od 20 do 30 lat. Jest to czas niezbędny dzierżawcy do amortyzacji poniesionych nakładów inwestycyjnych i osiągnięcia zysku z eksploatacji instalacji PV.

W praktyce farmy fotowoltaiczne mogą wytwarzać energię nawet 40-50 lat, zatem okres dzierżawy może zostać przedłużony za zgodą właściciela. Standardowe umowy przewidują również możliwość ich wcześniejszego rozwiązania w przypadku naruszenia warunków przez jedną ze stron.

Atrakcyjne stawki czynszu

Wysokość czynszu dzierżawnego za 1 ha gruntów rolnych pod farmy PV waha się zwykle od 2 do 5 tys. PLN rocznie. Są to atrakcyjne stawki, biorąc pod uwagę brak dodatkowych nakładów po stronie właściciela. Umowy gwarantują coroczną waloryzację opłaty o wskaźnik inflacji, zapewniając ochronę przed utratą wartości pieniądza.

Jakie są zalety dzierżawy gruntu rolnego pod farmę fotowoltaiczną?

Dzierżawa nieużytków i słabych gruntów rolnych pod budowę farm fotowoltaicznych przynosi właścicielom szereg korzyści:

 • Stały dochód bez ponoszenia nakładów inwestycyjnych i kosztów utrzymania farmy,
 • Zachowanie prawa własności gruntu - po zakończeniu umowy dzierżawy ziemia wraca do właściciela,
 • Możliwość dalszego rolniczego wykorzystania terenu np. pod uprawę roślin i pasz,
 • Wzrost wartości nieruchomości dzięki poprawie zagospodarowania i infrastruktury (drogi, ogrodzenie),
 • Ochrona przed degradacją gleby - instalacja paneli nie wpływa negatywnie na środowisko.

To rozwiązanie korzystne zarówno pod względem finansowym, jak i ekologicznym.

Jak wygląda procedura dzierżawy gruntu pod farmę fotowoltaiczną?

Procedura dzierżawy gruntu rolnego pod budowę farmy fotowoltaicznej składa się z kilku podstawowych etapów:

 1. Sporządzenie przez właściciela nieruchomości zgłoszenia chęci dzierżawy wraz z danymi dot. gruntu (lokalizacja, wielkość, dostęp do sieci energetycznej itp.),
 2. Weryfikacja zgłoszenia przez potencjalnego dzierżawcę i oględziny terenu,
 3. Przygotowanie i podpisanie umowy przedwstępnej,
 4. Konsultacja umowy z prawnikiem i uzgodnienie szczegółowych warunków,
 5. Podpisanie umowy dzierżawy zawierającej m.in. czas trwania, opłaty, zobowiązania stron,
 6. Przygotowanie dokumentacji i uzyskanie pozwoleń przez dzierżawcę,
 7. Budowa farmy fotowoltaicznej zgodnie z ustaleniami.

Cały proces wymaga ścisłej współpracy obu stron i przestrzegania uzgodnionych warunków. Przy sprawnym działaniu nowa farma PV może powstać w ciągu 1-1,5 roku od zgłoszenia oferty dzierżawy.

Podsumowanie

Dzierżawa gruntów pod farmy fotowoltaiczne to obecnie bardzo popularne rozwiązanie, przynoszące korzyści zarówno właścicielom nieruchomości, jak i inwestorom. Umowa zapewnia właścicielowi stały, pasywny dochód przez kilkadziesiąt lat bez angażowania środków w budowę i utrzymanie instalacji PV. Dla dzierżawcy to szansa na opłacalną, ekologiczną inwestycję i produkcję zielonej energii.

Aby taka współpraca była owocna, konieczne jest bardzo precyzyjne określenie warunków umowy dzierżawy. Powinna ona jasno określać m.in. czas trwania, wysokość opłat, obowiązki stron, zasady likwidacji farmy i przywrócenia gruntu do stanu pierwotnego. Warto skonsultować ją z prawnikiem, aby zabezpieczyć interesy obu stron.

Budowa farmy fotowoltaicznej na dzierżawionym gruncie to proces wieloetapowy, wymagający pozwoleń, przygotowania dokumentacji, budowy i podłączenia instalacji. Przy sprawnej współpracy możliwe jest uruchomienie farmy w ciągu 1-1,5 roku od podpisania umowy. To rozwiązanie korzystne zarówno pod względem finansowym, jak i ekologicznym.

Podsumowując, dzierżawa gruntów rolnych pod farmy PV to obecnie bardzo atrakcyjna opcja, zapewniająca wieloletnie profity dla właścicieli nieruchomości przy racjonalnym wykorzystaniu potencjału energii słonecznej przez inwestorów.

banner

Najczęstsze pytania

Dzierżawa zapewnia właścicielowi stały, pasywny dochód w postaci rocznego czynszu przez okres trwania umowy (zwykle 20-30 lat). Nie musi angażować własnych środków w budowę farmy, a po zakończeniu umowy odzyskuje grunt. Zyskuje też na wartości nieruchomości.

Stawki czynszu za 1 ha wynoszą zwykle 2-5 tys. zł rocznie. Na wysokość opłaty wpływają lokalizacja, jakość gruntu, wielkość działki i warunki przyłączenia do sieci energetycznej. Umowa powinna zapewniać waloryzację opłaty wskaźnikiem inflacji.

Umowa musi precyzyjnie określać m.in. czas trwania, wysokość i terminy płatności, zasady wypowiedzenia, obowiązki stron dot. likwidacji farmy i przywrócenia gruntu do stanu pierwotnego. Warto skonsultować ją z prawnikiem.

Tak, pod warunkiem, że umowa dzierżawy na to pozwala. Między rzędami paneli możliwe jest np. wypasanie zwierząt czy uprawa ziół i warzyw. Nie wpływa to negatywnie na wydajność farmy.

Przy sprawnej współpracy stron możliwe jest uruchomienie farmy w ciągu 1-1,5 roku od podpisania umowy dzierżawy. Niezbędne jest uzyskanie pozwoleń, wykonanie projektu, budowa instalacji i przyłączenie do sieci.

Oceń artykuł

rating-outline
rating-outline
rating-outline
rating-outline
rating-outline
Ocena: 0.00 Liczba głosów: 0

5 Podobnych Artykułów:

 1. Jak działa magazyn energii przy fotowoltaice? Wyjaśniamy
 2. Zestawy fotowoltaiczne do grzania wody - sprawdzone rozwiązania
 3. Ile Kosztuje Przejechanie 1 km - Koszt 100 km Elektrycznym Samochodem
 4. Opłata OZE Definicja i opis
 5. Schemat podłączenia bufora Jak podłączyć bufor ciepła?
Autor Barbara Borkowska
Barbara Borkowska

Jestem ekspertką w dziedzinie fotowoltaiki. Na blogu dzielę się wiedzą na temat paneli słonecznych, magazynów energii i systemów zarządzania energią. Doradzam w kwestii opłacalności inwestycji w OZE.

Udostępnij artykuł

Napisz komentarz

Polecane artykuły